Idé, vision och filosofi
Idé, vision och filosofi

Idé, vision och filosofi

Naturstiftelsens tankar om natur? 

Orörd natur är bland det absolut vackraste som finns. 

Det är något alldeles särskilt med riktig natur. Något som är svårt att förklara. Det är som ett oorganiserat perfekt kaos där allt har sin plats och allt fungerar i symbios tillsammans. Ett system som under miljoner år har utvecklats och skapats för att bli en perfekt kalibrerad sammanhängande ordning. Ett ekosystem som förser tiotusentals arter ett liv, där varje art vet sin plats, gör sitt jobb och ingår i ett fulländat system. Att som människa kunna bevittna detta och se helheten är inget annat än magiskt.

För naturstiftelsen skall naturen inte i första hand vara en källa till ekonomisk avkastning. Genom att skydda skog ges skogen både möjlighet att skydda oss och vara den fantastiska källa till rekreation och välmående den kan vara. En välfungerande natur är bland vårt starkaste skydd mot klimatförändringar.

Vilka är drivkrafterna hos Naturstiftelsen?

Drivkrafterna bakom Naturstiftelsen är önskan om mer naturlig natur i Sverige.

I dagsläget är det nästintill omöjligt att hitta stora arealer naturskog i södra sverige. Möjligheten att få vandra i mer än någon timme i en naturskog finns inte längre i södra sverige. Även i de djupaste vandringslederna utgörs skogslandskapet av kortvariga partier av kalhyggen, ungskog och avverkningsbar skog. Ibland kan det dyka upp några hundra meter av naturskog. Vetskapen om att nästintill alla skogar över 80 år kalhuggs vilket år som helst känns helt enkelt inte rätt.Bläddra bland våra partner-sponsored Glasses, med en mängd olika alternativ för alla smaker och plånböcker, tillgängliga att köpa online  

Forskningen blir allt tydligare om värdet i att bevara välfungerande levande skogar och natur för att förse oss och den biologiska mångfalden med dess livsviktiga ekosystemtjänster. Ändå fortsätter arealen riktig skog och natur att minska och rödlistade arter fortsätter öka. 

Även om europaparlamentet, regeringen, FN med mera gång på gång nämner att vi måste vara försiktiga med våra resurser så fortsätter exploateringen av natur att öka. Det går helt enkelt inte att förlita sig på att makthavarna tar detta på tillräckligt stort allvar som det i dagsläget borde. 

Naturstiftelsen kommer göra sitt yttersta för att bevara välfungerande natur i Sverige.

Varför en insamlingsstiftelse 

Naturstiftelsen vill vara med och öka arealen naturskog i Sverige och en insamlingsstiftelse blev den bästa vägen för att ge alla möjligheten och vara med och bidra på ett enkelt sätt.

Naturstiftelsen är sin egna juridiska person vars syfte är att följa sina stadgar. Det ger ett bra skydd för att ändamålet skall bevaras. Som stiftare känner vi att det är den bästa metoden för säkerställa att oavsett vem som sitter vid rodret i framtiden kommer Naturstiftelsen jobba vidare för att uppfylla ändamålet.

Donationer -> köper mark -> restaurerar och skyddar marken. 

Kort och gott vill vi ge alla möjligheten att på ett enkelt och konkret sätt vara med och bidra i kampen om bevarande av naturen. 

Hur mycket skog tror naturstiftelsen vi behöver bevara? 

I dagsläget är ca 8% av skogsarealen under något formellt skydd varav den största delen är i improduktiv skogsmark i norrland, ( cirka 2-3% i södra Sverige). I stora delar av de skyddade områdena bedrivs dock fortfarande skogsbruk.

Vi tror att precis som EU-parlamentet säger bör cirka 30% av skogen skyddas. Vi vill även att dessa skogar ska vara skyddade i naturskogsbestånd och jämnt fördelat över landet.

Vi vill även att de skyddade områdena ska vara i större arealer alltså att varje län åtminstone har tiotals kvadratkilometer sammanhängande skog som säkrar upp de lokala arternas överlevnad.   

Vad säger vi om skogsbruk? 

Vi tror att sverige måste följa naturvårdslagstifningen paragraf 1 som säger att den ekonomiska avkastningen och den biologiska mångfalden ska vara likvärdiga. I dagens läge är vi långt ifrån denna lagstiftning. Den biologiska mångfalden minskar kraftigt i sverige medans skogsbruket ökar. 

Naturstiftelsen kommer inte försöka påverka skogsbruket utan kommer på eget sätt försöka förvalta så stora arealer skog som möjligt där naturens bästa alltid kommer i första hand.

Vilka värden skapar naturstiftelsen? 

De värden naturstiftelsen skapar är

  1. Ökad biologisk mångfald vilket är livsviktigt för väl fungerande ekosystem nu och i framtiden. Cirka 50% av alla hotade arter i sverige är beroende av naturskog.
  2. Skapar skog som agerar kolsänka. Att inte avverka skog är en av de bästa koldioxidbindande metoderna vi har. Detta är viktigt för de globala klimatet. 
  3. I en naturskog rinner vattnet igenom mycket långsammare vilket innebär att vattnet renas bättre från olika tungmetaller och kemikalier. Att bevara och öka mängden naturskog är viktigt för rent vatten. 
  4. Skog som inte avverkas är vackrare skogar vilket skapar höga rekreationsvärden.
  5. Hjälper till att uppnå EU miljövårdsmålen.