Prioriteringar
Prioriteringar

Prioriteringar

Prioriteringar

  1. Förvärva naturmark utan skydd: Naturlig mark (ex: urskog, naturskog eller naturliga våtmarker) som inte har något skydd riskerar att exploateras inom kort.
  2. Förvärva stora ytor istället för många små: Stora naturområden skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald. 
  3. Förvärva naturmark intilliggande annan skyddad naturmark: Vid förvärv av naturmark blir intilliggande mark mer intressant (i linje med punkt 2). 
  4. Punktinsatser: Naturpatches som av olika anledningar är skyddsvärda och är i behov av skydd.
  5. Förvärva övriga naturtyper: Förvärva övriga naturtyper med denna prioriteringen: våtmark, plantage kallhygge och övrig natur.

Prioritet 1

Naturmark utan skydd: Förvärva värdefull naturmark utan skydd. En naturlig naturyta hyser hög biologisk mångfald men vid avsaknad av skydd är sannolikheten hög att den ytan inom kort kommer exploateras. Att skydda den sista orörda naturen vi har kvar i Sverige är av högsta prioritet för naturstiftelsen.

Prioritet 2-3

Ekokluster: Förvärva stora/samlade arealer. Många arter behöver stora arealer orörd natur för att de ska trivas. Stora arealer anser vi även vara mer rekreationsvänliga än små utspridda. Detta är en del av programmet Naturskluster

Prioritet 4 

Punktinsatser: Syftar till att kunna förvärva områden som akut behöver skyddas. Till exempel naturytor som är hotad av exploatering (till exempel utdikning, avverkning, stenbrytning med mera)

Prioritet 5

Övrig natur: Förvärva övriga naturtyper i syfte att på sikt återskapa värdefulla naturmiljöer. Fortfarande i linje med prioritering 2-3 men för punktinsatser gäller följande prioriteringsordning: våtmark, plantage, kalhyggen och övrig natur.

Läs mer strategier