Insamlingsstiftelsen Naturstiftelsen
Om oss

Om oss

Bakgrund

Mer än två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog, ändå befinner sig Sveriges natur i kris. Skogsbruket har omvandlat vår natur i grunden vilket har lett till att naturens egna förmågor att förse oss och den biologiska mångfalden med dess livsnödvändiga egenskaper är hotad. Sverige är påväg att slutföra en total landskapsomvandling från en vacker varierad skog med komplexa ekosystem, rik på biologisk mångfald till en stor virkesåker av nästan enbart gran och tall med jämförelsevis nästintill total avsaknad av naturens ekosystem. 

De djupa varierande vackra skogar med hög biologisk mångfald som en gång fanns är snart ett minne blott. Fortsätter skogsbruket i den här farten på och det här viset så kommer naturliga skogar endast förekomma i små plättar omringad av virkesåker. 

Skogen idag saknar tillräckligt med skydd och tydliga lagstiftningar för att säkerställa ekologiskt välfungerande skogar nu och i framtiden. 

Naturstiftelsen vill vara med och ändra på detta!

Läs mer om naturstiftelsens drivkrafter här och läs mer om naturstiftelsens strategier och prioriteringar här

Vision

Naturstiftelsens tankar om natur? 

Orörd urskog är bland det absolut vackraste som finns. 

Det är något alldeles särskilt med urskog. Något som är svårt att förklara. Det är som ett oorganiserat perfekt kaos där allt har sin plats och allt fungerar i symbios tillsammans. Ett system som under miljoner år har utvecklats och skapats för att bli en perfekt kalibrerad sammanhängande ordning. Ett ekosystem som förser tiotusentals arter ett liv, där varje art vet sin plats, gör sitt jobb och ingår i ett fulländat system. Att som människa kunna bevittna detta och se helheten är inget annat än magiskt.

För naturstiftelsen skall skogen inte i första hand vara en källa till ekonomisk avkastning. Genom att skydda skog ges skogen både möjlighet att skydda oss och vara den fantastiska källa till rekreation och välmående den kan vara. En välfungerande natur är bland vårt starkaste skydd mot klimatförändringar.

Vilka är drivkrafterna hos Naturstiftelsen?

Drivkrafterna bakom Naturstiftelsen är önskan om mer naturlig skog i Sverige.

I dagsläget är det nästintill omöjligt att hitta stora arealer naturskog i södra sverige. Möjligheten att få vandra i mer än någon timme i en naturskog finns inte längre i södra sverige. Även i de djupaste vandringslederna utgörs skogslandskapet av kortvariga partier av kalhyggen, ungskog, avverkningsbar skog. Ibland kan det dyka upp några hundra meter av naturskog. Vetskapen om att nästintill alla skogar över 80 år kalhuggs vilket år som helst känns helt enkelt inte rätt. 

Forskningen blir allt tydligare om värdet i att bevara välfungerande levande skogar för att förse oss och den biologiska mångfalden med dess livsviktiga ekosystemtjänster. Ändå fortsätter arealen levande naturskogar att minska och rödlistade arter fortsätter öka. 

Även om europaparlamentet, regeringen, FN med mera gång på gång nämner att vi måste vara försiktiga med våra resurser så fortsätter exploateringen av natur att öka. Det går helt enkelt inte att förlita sig på att makthavarna tar detta på tillräckligt stort allvar som det i dagsläget borde. 

Naturstiftelsen kommer göra sitt yttersta för att bevara välfungerande natur i Sverige.

Varför en insamlingsstiftelse 

Naturstiftelsen vill vara med och öka arealen naturskog i Sverige och en insamlingsstiftelse blev den bästa vägen för att ge alla möjligheten och vara med och bidra på ett enkelt sätt.

Naturstiftelsen är sin egna juridiska person vars syfte är att följa sina stadgar. Det ger ett bra skydd för att ändamålet skall bevaras. Som stiftare känner vi att det är den bästa metoden för säkerställa att oavsett vem som sitter vid rodret i framtiden kommer Naturstiftelsen jobba vidare för att uppfylla ändamålet.

Donationer -> köper mark -> restaurerar och skyddar marken. 

Kort och gott vill vi ge alla möjligheten att på ett enkelt och konkret sätt vara med och bidra i kampen om bevarande av naturen. 

Hur mycket skog tror naturstiftelsen vi behöver bevara? 

I dagsläget är ca 8% av skogsarealen under något formellt skydd varav den största delen är i improduktiv skogsmark i norrland, ( cirka 2-3% i södra Sverige). I stora delar av de skyddade områdena bedrivs dock fortfarande skogsbruk.

Vi tror att precis som EU-parlamentet säger bör cirka 30% av skogen skyddas. Vi vill även att dessa skogar ska vara skyddade i naturskogsbestånd och jämnt fördelat över landet.

Vi vill även att de skyddade områdena ska vara i större arealer alltså att varje län åtminstone har tiotals kvadratkilometer sammanhängande skog som säkrar upp de lokala arternas överlevnad.   

Vad säger vi om skogsbruk? 

Vi tror att sverige måste följa naturvårdslagstifningen paragraf 1 som säger att den ekonomiska avkastningen och den biologiska mångfalden ska vara likvärdiga. I dagens läge är vi långt ifrån denna lagstiftning. Den biologiska mångfalden minskar kraftigt i sverige medans skogsbruket ökar. 

Naturstiftelsen kommer inte försöka påverka skogsbruket utan kommer på eget sätt försöka förvalta så stora arealer skog som möjligt där naturens bästa alltid kommer i första hand.

Vilka värden skapar naturstiftelsen? 

De värden naturstiftelsen skapar är

  1. Ökad biologisk mångfald vilket är livsviktigt för väl fungerande ekosystem nu och i framtiden. Cirka 50% av alla hotade arter i sverige är beroende av naturskog.
  2. Skapar skog som agerar kolsänka. Att inte avverka skog är en av de bästa koldioxidbindande metoderna vi har. Detta är viktigt för de globala klimatet. 
  3. I en naturskog rinner vattnet igenom mycket långsammare vilket innebär att vattnet renas bättre från olika tungmetaller och kemikalier. Att bevara och öka mängden naturskog är viktigt för rent vatten. 
  4. Skog som inte avverkas är vackrare skogar vilket skapar höga rekreationsvärden.
  5. Hjälper till att uppnå EU miljövårdsmålen.

Syfte

– att bevara och återskapa värdefulla naturmiljöer för denna generation och kommande generationer.

– att förvärva naturområden och skydda naturen.

– att främja den biologiska mångfalden med ett förvaltarskap som går i linje med gällande forskning avseende naturvård.

– att genom folkbildning skapa en bättre förståelse och kunskap inom naturvård hos allmänheten.

– att bidra med insamlad data för att gynna forskning inom naturvård.

STADGAR

För att uppfylla ändamålet följer vi strategier och prioriteringar aturstiftelsens ändamål är att köpa och förvalta mark på ett sätt som skapar så höga naturvärden som möjligt. Naturstiftelsen samlar in pengar, köper naturområden och vid behov restaurerar naturen till värdefulla naturmiljöer, därefter skyddas naturen i all framtid. Naturstiftelsen syfte är att öka mängden skyddad naturskog inom Sverige och förvalta stora arealer natur där naturens bästa är högsta prioritet. 

Donationer till Naturtiftelsen -> Naturstiftelsen köper mark ->  Naturstiftelsen återskapar  och bevarar värdefulla naturmiljöer -> Naturstiftelsen Skyddar naturen i all framtid.  

Naturstiftelsen vill på ett enkelt sätt ge alla möjligheten att bidra till att Sverige fortsätter ha ett välfungerande ekosystem med en djup rekreationsvänlig natur för denna och kommande generationer.